AKTUELT / Nyheter
(annonse)

Denne side oppdatert
18. oktober 2013

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Artikler

Arkiv
SØKSiste FLØRT frå Tajik

10 489 millionar til kultur, 1969 millionar til teater. Sjå litt på desse tala. For det er denne ramma som den nye Solbergregjeringa vil bli målt mot, i første omgang. Dersom ikkje ramma blir like stor eller større enn dette, kan dei blåblå vente seg bråk frå første stund. I Bergen er det jubel for påplussing med 6,7 millionar, og kutta frå Bergensdame Solberg kjem knapt her. Snikande, men sikkert siglar større vedlikehaldsoppgåver opp i norsk teater: DNS, Nationaltheatret og Rogaland Teater er berre i startgropene for tunge prosjekt. Det blir interessant å sjå om FrP sin omsut for kulturbygga kjem til uttrykk i anna enn programformuleringar. Nord-Trøndelag Teater får 30 prosent auke, og Det Norske Teatret ser ut til å forsvare plassen sin. Det blir mindre til fri dans. Frigruppene held fram i skuggelandet, som Evrydike i Hades.Den raudgrøne regjeringa tar ikkje steget fullt ut i høve til si eiga målsetjing om 1 prosent til kulturføremål. Tajik har fått 0,94 prosent av dei svimlande 1114 milliardane som er budsjettet Stoltenberg-regjeringa tykkjer staten kan bruke 

Hadia_Tajik_Crp.jpg (43179 bytes)

Statsråd Tajik legg fram sitt siste budsjett, med ein elegant liten piruett til norsk kulturliv. Foto: WikiCommons.


Siste budsjett: Mange kulturarbeidarar støtta dei raudgrøne ope før stortingsvalet. Men heller ikkje denne gongen bikkar scenkunstfeltet den magiske 2 milliard-grensa i budsjettet frå Tajiks hand.

i året for Grunnlovsjubileet.

Teater: 230 kroner. Forsvar: 5019 kroner
For kvar 1000-lapp vi skal betale i skatt for 2014, er planen at det skal gå ei krone og 77 øre til scenekunstformål. Ligg du til dømes på ei nettoinntekt på rundt 350 000 kroner og utrekna skatt er på omlag 130 000 kr betaler du altså rundt 230 kroner i året til scenekunst over skatteseddelen. Den same personen vil til samanlikning betale 5019 kroner til forsvarsføremål. Med andre ord går det drygt 20 gongar meir til forsvar enn til scenekunst i Noreg. Om det er dyrt med forsvar eller billeg med teater får kvar gjere opp med seg. I tillegg kjem sjølvsagt at du må betale også for den einskilde billetten til teaterframsyningar.


Moderniseringsoppgåver
577 millionar
går til Den Norske Opera og Ballett etter ei påplussing på 19,5 millionar. Det utgjer 3,5 prosent, og tilsvarar nokonlunde det ein kan forvente som pris- og lønnsstigninga. Framleis er Operaen utan samanlikning det største statsfinansierte kulturføretaket i landet med sine 640 tilsette, og tek meir av kaka enn Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Den Nationale Scene tilsaman. Nationaltheatret står framfor store moderniseringsoppgåver, noko som også er grunngjevinga for auken på 8 millionar (4,5 prosent) til 181 millionar. Rogaland Teater i Stavanger skal få seg ny scenerigg, og det gjev seg utslag i ein auke på 2,9 millionar (5,5 prosent) til 55,4 millionar. I ei pressemelding gjev teatret uttrykk for stor glede over dette: 
- Vi er glade for at den rødgrønne regjeringen har sett vårt behov for å skifte ut vår manuelle scenerigg på Hovedscenen. Dette vil gi oss nye kunstneriske muligheter og bedre fysiske arbeidsbetingelser for vårt scenetekniske personale. Vi har tillit til at den nye regjeringen vil videreføre disse midlene i sitt statsbudsjett, seier konstituert direktør Asle Wettergreen i pressemeldinga frå Rogaland Teater. 

Med 5,4 prosent auke og 160 millionar på budsjettet kan Det Norske Teatret gå nokonlunde makeleg vidare, også etter språk- og jubileumsåret. Ein sterk stortingsvalvind frå Vestlandet i år har knapt svekka posisjonen til dette teatret. Og i referanseåret 2012, hamna teatret på ein andreplass med omsyn til publikumssbesøk (220 791 besøk), eit hestehovud framfor Nationaltheatret, og godt over gjennomsnittet for dei siste fire åra. Det Norske Teatret hadde også suverent flest framsyningar i 2012, med heile 1111 einskildframsyningar.


Nytt konsept for DNS
Årets nykommar i teaterbudsjettet sin andredivisjon, "Adecco-ligaen" om du vil, er Brageteatret i Drammen og Buskerud. Teateret byrja som ei profesjonell frigruppe i 2000 og har systematisk utvikla seg, slik at det no er blitt tatt inn på lista over regionteater-/landsdelinstitusjonar. Som følgje av alfabetet tronar dette teatret øverst på denne lista, sjølv om stønadssummen er meir smålåten, 12,7 millionar. Føresetnaden her er også støtte frå Buskerud Fylkeskommune.

Teatersjef Agnete Haaland ved Den Nationale Scene i Bergen fekk gode tall i budsjettet. Om det er fordi teatersjefen gjekk klart ut med stønad til den raudgrøne regjeringa skal vere usagt. I alle høve blir det ein auke på 6,7 millionar (eller 6,3 prosent, mot 3,1 prosent i fjor). Budsjettframlegget er  grunngjeve med behovet for konseptvalutgreiing, slik at Bergensteatret kan bli oppgradert og kanskje utvida. To millionar skal brukast til dette, noko må skje med det gamle bygget og DNS får også ein million til ekstra vedlikehald.

Det går elles mykje i det jamne, med små forsiktige påplussingar. Mellom dei små framstår Nord-Trøndelag Teater som ein av vinnarane, sett med prosent: Heile 31 prosent ligg det i auken opp til 13,9 millionar, som vert grunngjeve med kunstnarleg verksemd. Mellom distriktsoperaverksemdene er det Opera Østfold som får størst auke, med 507 000 kr.


Ingen fri scenerevolusjon

Nokon revolusjon i frigruppe-Noreg får vi heller ikkje dette året, frå dei raudgrøne. Seigpininga held fram, for nyutdanna teater- og dansefolk med sterke ambisjonar og lite pengar. Tilskotsordninga for fri scenisk dansekunst får på krona like mykje i år som i fjor, altså ein de facto reduksjon, talet er og blir 21,7 millionar. Medan den frie teaterkunsten får ei lita påplussing på dryge 4 millionar. Og då mest til å styrke basisfinansieringa for dei gruppene som har klora seg fast tidlegare. Tilsaman 53 millionar til frie teatergrupper. Her er et felt der ei nytenkjande og liberal regjering kanskje kunne ha noko å hente, for ein relativt billeg penge, trass alt. Tjue-tretti millionar eller så til frie, statsuavhengige grupper ville truleg gjeve ei kreativ vitaminsprøyte til den delen av norsk teaterliv som tenkjer nytt og freistar seg med litt eksperiment. Takksemda vil truleg også vere større her enn hjå dei blaserte institusjonsteatra.


Panikk for FrP
Kva vert så lagnaden til dette budsjettframlegget? I møte med eit slagferdig kulturliv med panikk for alt som smakar av Frp må Solberg og kompani bestemme seg for om dei vil ha skal ha kulturlivet til ven eller fiende. Så mykje panikk hadde store delar av kulturlivet at dei fleste la alle egga i ei korg og oppmoda folk til å røyste på dei raudgrøne før valet, uansett.

Toppen er nådd, skreiv Teaternett om Tajiks budsjett som vart lagt fram i fjor. No har kulturstatsråden henta fram nokre millionar ekstra, for å veifte med reverova i ein siste piruett før nye kostar tek over.

Thorhild Widvey fra Høgre vert den som skal ta over etter Tajik. Med den vesle sensasjonen, at Knut Olav Åmås forlet kommentarlosjen og vert utøvande politikar, som statssekretær i Kulturdepartementet. Nokre har også peika ut Åmås som den reelle makthavaren i dette departementet, sidan Widvey har mesteparten av røynsla si frå oljesektoren. Meir truleg vil han heller verte ein viktig kontaktskapar og kunnskapsleverandør inn i dei prosessane som dette departementet skal ta tak i. Uansett kva slags smarte grep desse to får til, vil dei i teaterlivet truleg bli dømt etter si evne til å få ut hard valuta frå Siv Jensens "Mausoleum", Finansdepartementet.

(Saka er oppdatert)

Relaterte linker:
- Eksoljeminister overtar Kulturdepartementet av Laila Ø. Bakken. nrk.no 14. oktober 2013
Prop. 1 S (2013–2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 300–339 Av Kulturdepartementet. regjeringen.no 27. september 2013
Toppen er nådd Teaternett 27. oktober 2012
Mye for penga av Inger Merete Hobbelstad. dagbladet.no18. oktober 2012
Sju magre for tur? Teaternett 17. oktober 2011
Utflating for scenekunst Teaternett 5. oktober 2010
Veksten held fram Teaternett 21. oktober 2009
Satsing på barn og unge Teaternett 17. oktober 2009
440 millionar til Operaen Teaternett 9. oktober 2009
Krisetiltak i Operaen Teaternett 8. oktober 2008
10,7 % auke - mest til opera Teaternett 7. oktober 2008
Ansettelsesstopp i Operaen Av John Harbo og Ann Christiansen. Aftenposten 8. oktober 2008
Kulturbudsjettet øker med ti prosent Av John Harbo og Ann Christiansen. Aftenposten 7. oktober 2008
Festspillene får mer Av Heidi Torkildson Ryste. Bergens Tidende 7. oktober 2008
Musikk-teatret inn i TSO Av Kjersti Nipen og Kai Kristiansen. Adressa 7. oktober 2008
Disse kaster Giske penger etter Av Marie L. Kleve. Dagbladet 7. oktober 2008
Dansen rundt Gull-Giske Av Jonas Brække. Dagsavisen 7. oktober 2008
83 millioner mer til teater Kulturdepartementet 7. oktober 2008
40 millioner kroner i økning til Den Norske Opera & Ballett Kulturdepartementet 7. oktober 2008NYHETER  MELDINGER


Teaternett formidler nyheter fra norsk og internasjonalt teater. Hjelp oss å være oppdatert! Skjer det noe der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no